ข้อมูลนักวิจัย สุพรรณ ยั่งยืน

สุพรรณ ยั่งยืน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Agricultural Farm Machinery

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106002 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง : ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียว สำหรับการผลิตข้าวฮางงอก
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น