ข้อมูลนักวิจัย ลินจง โพชารี

ลินจง โพชารี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา : การท่องเที่ยว
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การจัดการสปา

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง