ข้อมูลนักวิจัย มนัชญา สังข์ศรีอินทร์

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607008 )
ชื่อโครงการ : โครงการงานเทคโนโลยีการอาหารสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 2 "ปลาแดกกับความมั่นคงทางอาหาร"
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม