ข้อมูลนักวิจัย ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล

ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : - ซีสเทมาติคส์และชีวโมเลกุลของไลเคนไนซ์ฟังใจ - อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์จากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาและเห็ดพิษ

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
15 - 3 1 4 2 - 1 1 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 27 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Three new species and new records of foliicolous lichen genus Porina (Porinaceae, Ostropales) and artificial key to species from Thailand.
Journal : Phytotaxa
Volume : 400 | Issue : 2 | Pages : 051-063
2 Title : Two new records of lichens of Thelotremoid Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales) from Thailand
Journal : Chiang Mai J. Sci.
Volume : 44 | Issue : 4 | Pages : 1392-1394
3 Title : Antibacterial and anti-breast cancer cell line activities of Sanghuangporus sp.1 extracts. Tropical Journal of Pharmaceutical Research
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 613-620
4 Title : A new checklist of lichenized fungi occurring in Thailand
Journal : MycoKeys
Volume : 23 | Pages : 1-91
5 Title : Molecular identification of poisonous mushrooms using nuclear ITS region and peptide toxins: A retrospective study on fatal cases in Thailand
Journal : Journal of Toxicological Sciences
Volume : 41 | Issue : 1 | Pages : 65-76
6 Title : Five new species of Graphidaceae (Ascomycota, Ostropales) from Thailand.
Journal : MycoKeys
Volume : 17 | Pages : 47-63
7 Title : Apot-pourri of new species of Trypetheliaceae resulting from molecular phylogenetic studies
Journal : Lichenologist
Volume : 48 | Issue : 6 | Pages : 639-660
8 Title : A phylogenetic framework for reassessing generic concepts and species delimitation in the lichenized family Trypetheliaceae (Ascomycota: Dothideomycetes)
Journal : lichnologist
Volume : 48 | Issue : 6 | Pages : 739-762
9 Title : New species and records of the lichen genus Graphis (Graphidaceae, Ascomycota) from Thailand
Journal : Lichenologist
Volume : 47 | Issue : 5 | Pages : 335-342
10 Title : New species and records of thelotremoid Graphidaceae (Ascomycota Ostropales) from Thailand
Journal : Phytotaxa
Volume : 189 | Issue : 1 | Pages : 232-244
11 Title : High frequency of character transformations is phylogenetically structured within the lichenized fungal family Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales)
Journal : Systematics and Biodiversity
Volume : 12 | Issue : 3 | Pages : 271-291
12 Title : Twenty-three new species in the lichen family Graphidaceae from New Caledonia (Ostropales, Ascomycota)
Journal : Phytotaxa
Volume : 189 | Issue : 1 | Pages : 204-231
13 Title : One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity
Journal : PHYTOTAXA
Volume : 18 | Pages : 1-127
14 Title : A taxonomic survey of Lecanora sensu stricto in Thailand (Lecanoraceae; Ascomycota).
Journal : Lichenologist
Volume : 43 | Issue : 4 | Pages : 299-320
15 Title : Morphological and molecular evidence places Maronina into synonymy with Protoparmelia (Ascomycota: Lecanorales).
Journal : The Lichenologist.
Volume : 43 | Issue : 6 | Pages : 561-567
16 Title : Further observations on the genus Maronina, with descriptions of two new taxa from Thailand
Journal : Lichenologist
Volume : 42 | Issue : 5 | Pages : 557-561
17 Title : Additional lichen records from Thailand 1. Loxospora lecanoriformis (Sarrameanaceae)
Journal : Australian Lichenology
Volume : 65 | Pages : 50-51
18 Title : New or otherwise interesting lichens from the tropics, including the lichen genus Ramboldia in Thailand
Journal : Mycotaxon
Volume : 110 | Issue : 2009 | Pages : 109-123
19 Title : Ocellularia gyrostomoides belongs to the genus Schizoxylon (Stictidaceae, Ascomycota)
Journal : Mycotaxon
Volume : 109 | Issue : 2009 | Pages : 319-322
20 Title : A new terricolous species of Gyalidea (Gomphillaceae, Ascomycota) from Fiji
Journal : Nova Hedwigia
Volume : 88 | Issue : 1-2 | Pages : 111-116
21 Title : Additional lichen records from Thailand 1
Journal : Australasian Lichenology
Volume : 65 | Pages : 50-51
22 Title : Four new taxa of Chroodiscus (Graphidaceae) from Thailand
Journal : The Bryologist
Volume : 112 | Issue : 1-2 | Pages : 152-163
23 Title : Phylogenetic position of the foliicolous genus Chroodiscus (Ostropales: Ascomycota) inferred from nuclear and mitochondrial ribosomal DNA sequences
Journal : Fungal Diversity
| Pages : 147-153
24 Title : Thelotremoid lichen species recently described from Thailand: a reevaluation
Journal : Lichenologist
Volume : 42 | Issue : 2 | Pages : 131-137
25 Title : Rolueckia (Ostropales: Gomphillaceae), a new genus of foliicolous lichens
Journal : Nova Hedwigia
Volume : 86 | Issue : 1-2 | Pages : 201-208
26 Title : Historic biogeography and phenotype-phylogeny of the lichen genus Chroodiscus (Ascomycota: Ostropales: Thelotremataceae)
Journal : Journal of Biogeography
Volume : 35 | Pages : 2311-2327
27 Title : New species and new records of foliicolous lichens from Thailand
Journal : Lichenologist
Volume : 39 | Issue : 1 | Pages : 47-56