ข้อมูลนักวิจัย ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล

ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : - ซีสเทมาติคส์และชีวโมเลกุลของไลเคนไนซ์ฟังใจ - อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์จากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาและเห็ดพิษ

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 - 1 1 - - 1 1 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการ บูรณาการส่งเสริม พัฒนาการเฝ้าระวังเตือนภัยสุขภาพด้านเห็ดพิษ
Title : โครงการ บูรณาการส่งเสริม พัฒนาการเฝ้าระวังเตือนภัยสุขภาพด้านเห็ดพิษ

2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยเห็ดพิษ
Title : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยเห็ดพิษ

3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเห็ดฟีลลิ นุสอิกเนียเรียส
Title : การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเห็ดฟีลลิ นุสอิกเนียเรียส

4 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุน สกว. ( RSA5880059 )
ชื่อโครงการ : Phylogeny and DNA Barcode of Lichenized fungi, with Emphasis on the Lichen-forming family Porinaceae (Ascomycota; Ostropales) in Thailand
Title : Phylogeny and DNA Barcode of Lichenized fungi, with Emphasis on the Lichen-forming family Porinaceae (Ascomycota; Ostropales) in Thailand

5 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( 5708001 )
ชื่อโครงการ : การรวบรวมสายพันธุ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาและภูมิปัญญาการใช้เห็ดเป็นยาในท้องถิ่นอีสาน ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางยาโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีสมรรถนะสูงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน สกว. ( RSA5580045 )
ชื่อโครงการ : DNA barcoding and Systematics of Thelotremoid Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales) in Thailand
Title : DNA barcoding and Systematics of Thelotremoid Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales) in Thailand

7 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน สกว. ( MRG5280023 )
ชื่อโครงการ : Taxonomy and Molecular Phylogeny of Lecanoraceae (Ascomata) in Thailand
Title : Taxonomy and Molecular Phylogeny of Lecanoraceae (Ascomata) in Thailand