ข้อมูลนักวิจัย ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล

ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : - ซีสเทมาติคส์และชีวโมเลกุลของไลเคนไนซ์ฟังใจ - อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์จากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาและเห็ดพิษ

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
5 - - 1 1 - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก ไลเคนชนิด Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) ด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ
Title : A Study on Antioxidant and Antimicrobial Activities from Lichen Extract on Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) by Using Various Solvents

2 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5905003 )
ชื่อโครงการ : ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและซิสเทอมาติคส์ของเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาสกุล Inonotus (Heamenochaetaceae: Basidiomycota) โดยใช้ nuclear ribosomal ITS region เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพในประเทศไทย
3 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5805006 )
ชื่อโครงการ : ดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับระบุชนิดของเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาสกุลTrametes(Basidiomycetes: Polyporaceae) โดยใช้ nuclear ribosomal ITS region เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพในประเทศไทย
4 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5504034 )
ชื่อโครงการ : อนุกรมวิธานและการใช้สารสกัดของไลเคนสกุล Ocellularia (Graphidaceae) ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคในพืชเศรษฐกิจบางชนิด
Title : Taxonomy and The Used Extrats from Lichens Genus Ocellularia (Graphidaceae) to Inhibit Some Economic Plant Pathogenic Fungi

5 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5405009 )
ชื่อโครงการ : สารธรรมชาติจากครัสโตส โฟลิโอสและฟรุติโคสไลเคนในการยับยั้งการเจริญของจุลชีพก่อโรค
6 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : First Publication ( 5301025 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดและสารธรรมชาติของไลเคนสกุล Lecanora ในภูผาขาม จังหวัดมุกดาหาร
Title : Species Diversity and Secondary Metabolites of Lichens genus Lecanora at Phu Pa Kham Mukdahan Province

7 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ( 5201077 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ Lecanoraceae (Ascomycota)ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
8 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน post doc ( - )
ชื่อโครงการ : Post doctoral research from Mahasarakham University to visit Botany Department, The Field Museum, Chicago, USA
Title : Post doctoral research from Mahasarakham University to visit Botany Department, The Field Museum, Chicago, USA