ข้อมูลนักวิจัย ประสงค์ สีหานาม

ประสงค์ สีหานาม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : เคมี
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ชีวเคมี ฤทธิ์ชีวภาพของเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พอลิเมอร์ธรรมชาติ

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
6 3 3 2 - 10 3 2 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 30 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( - )
ชื่อโครงการ : การตรวจคัดกรองสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากอ้อยต่างสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
Title : Screening of phytochemicals and their antioxidant activities in sugarcane extracts planted in the area of Maha Sarakham province

ผู้ร่วมโครงการ : นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน วช. ( - )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดจากองุ่นป่า (Ampelocissus martinii Planch.) สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและเครื่องสำอาง
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน post doc ( 6206003 )
ชื่อโครงการ : การเตรียมเคราโตสด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันของเคราตินสำหรับห่อหุ้มสารที่มีขั้วแบบควบคุมการปลดปล่อย
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105022 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเตรียมอนุภาคเคราตินที่สกัดจากเส้นผมมนุษย์ด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชันด้วยการแพร่ของตัวทำละลาย
Title : Study on optimal condition for preparation of keratin extracted from human hair particles by solvent emulsification diffusion method

ผู้ร่วมโครงการ : เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : การเตรียมและตรวจสอบสมบัติอนุภาคเคราตินผสมอะกาโรด้วยวิธีทำให้เกิดอิมัลชันด้วยตัวทำละลาย
ผู้ร่วมโครงการ : ชัชฏาภรณ์  รักษาพวก
6 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 6103001 )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ปริมาณและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของไฟโตสเตอรรอลจากสารสกัดองุ่นป่า (Ampelocissus martinii Planch.)
ผู้ร่วมโครงการ : วิไลวรรณ สิมเชื้อ
7 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( - )
ชื่อโครงการ : รูปแบบสารพอลิฟีนอลและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากเนื้อและเมล็ดองุ่นป่า (Ampelocissus martinii Planch.)
Title : Polyphenolic profile and antioxidant activity of wild grape (Ampelocissus martinii Planch.) pulp and seed extracts

ผู้ร่วมโครงการ : ชุลีรัตน  วงศ์ณรัตน์
8 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : การเตรียมและตรวจสอบลักษณะของอนุภาคเคราตินที่เตรียมจากเส้นผม
Title : Preparation and characterization of hair keratin particles

ผู้ร่วมโครงการ : มณฑิรา รุ่งวิสัย
9 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : การตรวจวัดปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดโดย ตัวทำละลายที่แตกต่างกันจากเห็ดปลูก
Title : Investigation of phytochemical and antioxidant activity of cultivated mushroom extracts by different solvents

ผู้ร่วมโครงการ : วีระพล บุญทวี
10 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : การเตรียมโครงยึดรูพรุน 3 มิติไหมไฟโบรอินจากไหมสายพันธุ์ไทยสำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
Title : Preparation of 3D porous silk fibroin scaffolds from Thai silk variety for tissue engineering application

ผู้ร่วมโครงการ : วันวิศาข์ นันรุ่ง
11 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : การตรวจสอบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากส่วนที่แตกต่างกันของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์
Title : Investigation of phytochemical and antioxidant activity of different parts of sugarcane planted in Buriram province

ผู้ร่วมโครงการ : วลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
12 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 6003003 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบสารพอลิฟีนอลและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากเนื้อและเมล็ดองุ่นป่า (Ampelocissus martinii Planch.)
ผู้ร่วมโครงการ : ชุลีรัตน์  วงศ์ณรัตน์
13 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 6004007 )
ชื่อโครงการ : การเตรียมและตรวจสอบลักษณะของอนุภาคเคราตินที่เตรียมจากเส้นผม
ผู้ร่วมโครงการ : มณฑิรา รุ่งวิสัย
14 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 6004008 )
ชื่อโครงการ : การตรวจวัดปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดโดย ตัวทำละลายที่แตกต่างกันจากเห็ดปลูก
ผู้ร่วมโครงการ : วีระพล บุญทวี
15 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 6004009 )
ชื่อโครงการ : การเตรียมโครงยึดรูพรุน 3 มิติไหมไฟโบรอินจากไหมสายพันธุ์ไทยสำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
ผู้ร่วมโครงการ : วันวิศาข์ นันรุ่ง
16 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 6004010 )
ชื่อโครงการ : การตรวจสอบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากส่วนที่แตกต่างกันของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ร่วมโครงการ : วลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
17 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5805009 )
ชื่อโครงการ : ผลของปัจจัยที่แตกต่างกันต่อสมบัติของฟิล์มไหมไฟโบรอิน
18 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุน Fast Track ( 5813015 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลของสารเชื่อมขวางและโมเลกุลที่มีขั้วต่อสมบัติฟิล์มเคราติน
Title : Study on the effect of cross-linked agents and polar substances on keratin films properties

19 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704021 )
ชื่อโครงการ : การเตรียมและการตรวจสอบเอกลักษณะเฉพาะของฟิล์มผสมเคราตินสำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยา
ผู้ร่วมโครงการ : พัชริดา ชาวศรี
20 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5705021 )
ชื่อโครงการ : การสกัดเคราตินจากเส้นผมและการปรับปรุงสมบัติเคราตินเพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับการควบคุมการปล่อยยา
21 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704091 )
ชื่อโครงการ : สารสกัดจากผลองุ่นป่า (Ampelocissusmartinii Planch.): ความสัมพันธ์ของปริมาณสารพฤกษเคมีต่อฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน
ผู้ร่วมโครงการ : สุริสา  ศรีสุวรรณ์
22 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5604007 )
ชื่อโครงการ : พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากผลองุ่นป่า (Ampelocissus martinii Planch.)
ผู้ร่วมโครงการ : เจนจิรา จิรัมย์
23 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5604008 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลองุ่นป่า (Ampelocissusmartini Planch.)
ผู้ร่วมโครงการ : หยาดพิรุณ บุญสด
24 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5605015 )
ชื่อโครงการ : ฟิล์มผสมระหว่างเคอราตินและเซอริซินเพื่อเป็นระบบแม่แบบสำหรับควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีขั้ว
25 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5505008 )
ชื่อโครงการ : ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างไหมไฟโบรอินและไคโตซาน
26 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5403106 )
ชื่อโครงการ : พฤติกรรมการเสื่อมสภาพของไฟโบนอินจากไหมบ้านและไหมอีรี่สายพันธ์ไทยด้วยการสัมผัสกับเอนไซม์ย่อยโปรตีน
Title : Degradation behaviors of Thai Bombyx mori and Eri sijk fibroins exposure to protease enzymes

27 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5405010 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาสมบัติบางประการของไหมอีรี่ที่พบในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
28 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : First Publication ( 5301015 )
ชื่อโครงการ : ผลของตัวทำละลายอินทรีย์ต่อสันฐานวิทยาและสมบัติเชิงความร้อนของเส้นไหมอีรี่
Title : Effect of Organic Solvents on Morphology and Thermal Properties of Eri Silk Fibers

29 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์องค์ประกอบของพืชอาหาร การเตรียมอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนไหมอีรี่และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากรังไหมอีรี่
30 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ( 5201021 )
ชื่อโครงการ : การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของผงไหมไฟโบรอินจากไหมอีรี่