ข้อมูลนักวิจัย กนกจันทร์ เขม้นการ

กนกจันทร์ เขม้นการ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 - 1 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การสื่อสารเรื่องเพศของพ่อและแม่วัยรุ่นในครอบครัว
Title : Exploring on Parental – Adolescent Sexual Family Communication

Journal : วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ( Journal of Nursing and Health Sciences )
Volume : 9 | Issue : 1 | Pages : 126-136
2 ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ปลอกผ้าหลากสีต่อพฤติกรรมการร่วมมือของผู้ป่วยเด็กวัยหัดเดินที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ
Journal : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ( )