ข้อมูลนักวิจัย สุนันทา เลาวัณย์ศิริ

สุนันทา เลาวัณย์ศิริ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607012 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม