ข้อมูลนักวิจัย นพพงษ์ ศรีอาจ

นพพงษ์ ศรีอาจ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
4 - 1 1 - 1 - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 7 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806066 )
ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนต้นแบบการผสมพันธุ์เทียม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโพธิ์มี ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606032 )
ชื่อโครงการ : โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ฟาร์มพอเพียง
พื้นที่ดำเนินการ : 1.โรงเรียนบ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (ฟาร์ม) ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ( 5506008 )
ชื่อโครงการ : โครงการ 1โรงเรียน 1 ฟาร์มไก่ไข่
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : ค่ายจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์สำหรับเยาวชน รุ่น 3
พื้นที่ดำเนินการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : ค่ายจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2(โครงการต่อเนื่อง)
พื้นที่ดำเนินการ : -
6 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการกำจัดพยาธิในสัตว์เลี้ยงสำหรับเยาวชน
พื้นที่ดำเนินการ : -
7 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : ค่ายจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์สำหรับเยาวชน รุ่น 1
พื้นที่ดำเนินการ : -