ข้อมูลนักวิจัย อำภา คนซื่อ

อำภา คนซื่อ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : แพทย์แผนไทยประยุกต์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ.ดร.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - 1 - 3 3 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดดอกแครนาในหนู
Title : Acute Toxicity of Flower Extracts from Dolichandrone serrulata in Mice

Journal : Pharmacogn. Res.
Volume : 11 | Issue : 3 | Pages : 230-235
2 Title : Effect of Thai Folklore Recipe from Abutilon indicum and Mimosa pudica in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Journal : Pharmacogn J.
Volume : 10 | Issue : 3 | Pages : 480-485
3 ชื่อผลงาน : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดครอบฟันสีและไมยราบ
Title : Antioxidant Activity Abutilon indicum Sweet and Mimosa pudica L. Extracts

Journal : ว.วิทย.มข. ( KKU Sci.J )
Volume : 46 | Pages : 228-237
4 Title : Biological Screening of Tri‑Jannarose as a Recipe from Thai Traditional Medicine
Journal : Pharmacognosy Research
Volume : 11 | Issue : 2 | Pages : 110-114
5 Title : Cratoxy formosum leaf extract inhibits proliferation and migration of human breast cancer MCF-7 cells
Journal : Biomedicine & Pharmacotherapy
| Issue : 90 | Pages : 77-84
6 Title : Fasting Blood Glucose Levels and Hematological Values in Normal and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats of Mimosa pudica L.Extracts
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 19 | Issue : 3 | Pages : 315-322
7 Title : Hyponglycemic and Hypolipidemic Activities of Ethanolic Extract from Mimosa pudica L.in Normal and Streptozotocin – Induced Diabetic Rats
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 19 | Issue : 6 | Pages : 834-837
8 ชื่อผลงาน : ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดไมยราบ
Title : a-Glucosidase inhibitory activity of extracts from Mimosa pudica L.

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( J sci Technol MSU )
| Pages : 80-84