ข้อมูลนักวิจัย ประสาท เนืองเฉลิม

ประสาท เนืองเฉลิม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
19 5 2 3 - - - 2 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 31 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : Preliminary Study on Critical Thinking in Thai Youth Students
Title : Preliminary Study on Critical Thinking in Thai Youth Students

Journal : Proceeding of the 2019 International Conference on Education and Global Studies (IConEGS 2019)
| Pages : 138-142
2 ชื่อผลงาน : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations
Title : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations

3 ชื่อผลงาน : แนวการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
4 ชื่อผลงาน : การเขียนบทคัดย่อ
5 Title : Enhancing ICT competency for teachers in the Thailand basic education system
Journal : International Education Studies
Volume : 8 | Issue : 6 | Pages : 1-8
6 Title : Inquiry-based learning in China: Lesson learned for school science practices
Journal : Asian Social Science
Volume : 10 | Issue : 13 | Pages : 64-71
7 Title : Service learning in science teacher preparation program: Concepts and practices
Journal : Chemistry
Volume : 23 | Issue : 6 | Pages : 815-828
8 Title : The Development of Service Learnig Instructional Model for Pre-Service Teachers
Journal : Higher Education of SocialScience ( )
9 Title : Engaging nature of science to preservice teachers through inquiry-based classroom
Journal : Journal of Aplied Science and Agriculture
Volume : 8 | Issue : 3 | Pages : 200-203
10 Title : EMPOWERING GOOGLE, YOUTUBE, AND FACEBOOK (GUF) IN THE TEACHER EDUCATION CLASSROOM
Journal : Proceedings of INTED2014 Conference
| Pages : 5272-5278
11 ชื่อผลงาน : การศึกษาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Study on identies of studen Mahasarakham University

Journal : วารสาร สาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( - )
| Pages : 81-93
12 Title : Service learning and its influenced to pre-service teachers: Social responsibility and self-efficacy study
Journal : International Education Studies
Volume : 6 | Issue : 7 | Pages : 144-149
13 Title : Study on group-based problem-solving of pre-service teachers in early childhood education program
Journal : Journal of Applied Sciences Research
Volume : 8 | Issue : 3 | Pages : 1642-1645
14 Title : Learning achievement, science process skills, and moral reasoning of ninth grade students learned by 7e learning cycle and socioscientific issue-based learning
Journal : Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume : 5 | Issue : 10 | Pages : 257-264
15 Title : Online Professional Experiences in Teacher Preparation Program: A Preservice Teacher Study.
Journal : Canadian Social Science
Volume : 7 | Issue : 5 | Pages : 116-120
16 Title : Teaching “Global Warming” through Socioscientific issues-based Instruction.
Journal : Asian Social Science.
Volume : 6 | Issue : 8 | Pages : 42-47
17 Title : Effects of Environmental Ethics Infusion Instruction on Knowledge and Ethics of Undergraduate Students.
Journal : Research Journal of Environmental Sciences.
Volume : 5 | Issue : 1 | Pages : 73-77
18 Title : Engaging students to perceive nature of science through socioscientific issues-based instruction
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 13 | Issue : 1 | Pages : 34-37
19 Title : Internet user and electronic journals perception: An inservice science teacher study
Journal : Journal of Applied Sciences Research
Volume : 6 | Issue : 5 | Pages : 447-452
20 Title : A Delphi on Brain-based Instructional Model in Science.
Journal : Canadian Social Science.
Volume : 6 | Issue : 4 | Pages : 141-146
21 Title : Learning Outcomes of Project-Based and Inquiry-Based Learning Activities.
Journal : Journal of Social Sciences.
Volume : 6 | Issue : 2 | Pages : 252-255
22 Title : Learning Outcomes between Sociosciencetific Issues-Based Learning and Conventional Learning Activities.
Journal : Journal of Social Sciences.
Volume : 6 | Issue : 2 | Pages : 240-243
23 Title : Implementing Professional Experiences to Prepare Preservice Science Teachers.
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 4 | Pages : 388-391
24 Title : Preservice teachers perception about nature of science
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 463-467
25 Title : Development of Socioscientific Issues-Based Teaching for Preservice Science Teachers
Journal : Journal of Social Sciences
Volume : 5 | Issue : (3) | Pages : 239-243
26 Title : Cognitive Development, Analytical Thinking, and Learning Satisfaction of Second Grade Students learned through Inquiry-based Learning
Journal : Asian Social Science
Volume : 5 | Issue : (10) | Pages : 82-87
27 Title : RETRACTED ARTICLE: Preservice teachers' perception about nature of science
Journal : 5th International Conference on Natural Computation, ICNC 2009
Volume : 5 | Pages : 199-203
28 Title : Development of indigenous science instructional model
29 Title : Reinforcement of science learning through local culture: A delphi study
30 Title : A Development of Environmental Education Teaching Process by Using Ethics Infusion for Undergraduate Students
Journal : Pakistan Journal of Social Sciences
Volume : 5 | Issue : (9) | Pages : 941-944
31 Title : Comparisons of mathematics achievement, attitude towards mathematics and analytical thinking between using the geometer s sketchpad program as media and conventional learning activities
Journal : Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume : 3 | Issue : 3 | Pages : 3036-3039