ข้อมูลนักวิจัย กฤษณี สระมุณี

กฤษณี สระมุณี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Public health pharmacy, Health service research, Economic analysis, Primary care pharmacy

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 1 - 1 - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6206005 )
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ยาเหมาะสม
พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเมืองมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006002 )
ชื่อโครงการ : โครงการพ่อฮักแม่ฮักรักษ์สุขภาพ
พื้นที่ดำเนินการ : -