ข้อมูลนักวิจัย นิ่มนวล จันทรุญ

นิ่มนวล จันทรุญ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6408005 )
ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มทอผ้า 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน
พื้นที่ดำเนินการ : -