ข้อมูลนักวิจัย นิ่มนวล จันทรุญ

นิ่มนวล จันทรุญ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 - - - 2 1 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6115014 )
ชื่อโครงการ : ศิลปะผ้ามัดย้อม : กระบวนการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
Title : Dyed fabric art : Design process and product processing to creativity

ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล, บัญญัติ สาลี
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6115015 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว
Title : Developing skills of weaving with a Back strap Loom

ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล, บัญญัติ สาลี
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6015010 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำด่างก่อหม้อคราม
Title : The wisdom making alkaline water make indigo

ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( 5901015 )
ชื่อโครงการ : ผ้าไหมมัดหมี่ผู้ไทย : การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาในรูปของสื่อวีดิทัศน์และหนังสือวิชาการสำหรับการเรียนรู้
Title : Mudmee Silk Pu-Thai : Conservation Wisdom to Development in Form Media and Scholastic Books for Learning

ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล
5 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
Title : Education E-san wisdom fabrics.

6 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 55051 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาบุคลากรด้านทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานเกินเงินเดือน
7 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : อาจารย์สายวิทย์ ฯ ( 5101073 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของพืชที่ให้สีย้อมธรรมชาติกับเส้นไหม
Title : Biodiversity of Plants to Give Natural Dye for Silk Yarm

ผู้ร่วมโครงการ : ภาณุ