ข้อมูลนักวิจัย ภานุวรรณ จันหาญ

ภานุวรรณ จันหาญ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6009002 )
ชื่อโครงการ : โครงการการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล
พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม