ข้อมูลนักวิจัย พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์

พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 - 1 - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607015 )
ชื่อโครงการ : โครงการ 10 เรื่องเล่าจาก 10 ศิลปินแห่งมหาสารคาม (ยกเลิก)
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407018 )
ชื่อโครงการ : โครงการห้องข่าวมหาวิทยาลัย
พื้นที่ดำเนินการ : -