ข้อมูลนักวิจัย คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง

คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - 1 - 1 - 1 - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6408003 )
ชื่อโครงการ : โครงการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายดอกข่า บ.นาเมือง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ.นาเมือง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207002 )
ชื่อโครงการ : การผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง “พากินพาเที่ยว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007009 )
ชื่อโครงการ : โครงการสื่อใหม่สร้างการเรียนรู้บุญประเพณีวิถีชาวอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ที่มีการจัดบุญประเพณีแต่ละเดือนในภาคอีสาน
4 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5808008 )
ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตรายการสารคดี ชุด สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 150 ปี เมืองมหาสารคามเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล
พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
5 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ( 5509007 )
ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์เพื่ออนุรักษการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด ระบำจัมปาศรี โดยใช้เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว
พื้นที่ดำเนินการ : อ.นาดูน จ.มหาสารคาม