ข้อมูลนักวิจัย เขมิกา สมบัติโยธา

เขมิกา สมบัติโยธา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - 1 1 1 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207008 )
ชื่อโครงการ : โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6107007 )
ชื่อโครงการ : โครงการกลอนรำส่งเสริมสุขภาพ
พื้นที่ดำเนินการ : วัดบ้านขามเรียง บ้านขามเรียง ม.19 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007022 )
ชื่อโครงการ : โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนโดยกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านท่าสองคอน หมู่ 12 และหมู่ 17
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านท่าสองคอน หมู่ 12,17 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5907009 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีอีสาน “บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ กับการส่งเสริมสุขภาพ”
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเขียบ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม