ข้อมูลนักวิจัย จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย

จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชา ปร.ด.เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : EIA, HIA, water supply, air pollution control, waste water treatment

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
5 1 1 1 1 1 - - 1 2

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นอุตสาหกรรมผ้าไหมทอมือ
Title : Water Footprint Assessment of Hand-woven Silk Production.

Journal : Water and Environment Journal
| Issue : 35 | Pages : 847-857
2 ชื่อผลงาน : ภาวะการปนเปื้อนของไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปา จังหวัดมหาสารคาม
Title : Trihalomethanes Present in Tap water, Mahasarakam province,

Journal : Indian Journal of Public Health Research & Development
Volume : 11 | Issue : 3 | Pages : 2039-2044
3 ชื่อผลงาน : การประเมินความเสี่ยงของจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจังหวัดมหาสารคาม
Title : Microbial Risk Assessment of Drinking water filtration dispensers toll machine (DFTM) in Mahasarakham province of Thailand.

Journal : water supply
Volume : 19 | Issue : 5 | Pages : 1438-1445
4 Title : Polyphenol Contents, Antioxidant and Anticancer Activity (MCF-7) of Soybean Products in Thailand
Journal : Chiang Mai J. Sci.
Volume : 44 | Issue : 1 | Pages : 176-183
5 Title : Effect of roasting on phytochemical properties of Thai soybeans
Journal : International Food Research Journal
Volume : 23 | Issue : 2 | Pages : 606-612
6 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ HCCP เพื่อควบคุมคุณภาพด้านอาหารปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตนมพาสเจิรไรส์ขนาดเล้ก เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
Journal : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( - )
Volume : 19 | Issue : 5
7 Title : Biodegradation of the cyanobacterial hepatotoxin [Dha7] microcystin-LR within a biologically active sand filter
Journal : Water Science and Technology: Water Supply
Volume : 14 | Issue : 4 | Pages : 672-680
8 Title : Implementation of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system to monitor Escherichia coli contamination in dairy milk processing industry
Journal : Burapha University International Conference 2013 ( )
9 ชื่อผลงาน : การศึกษาการก่อกลายพันธุ์และการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดไม่มีขั้วจากตำหรับอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธีเอมส์
Title : A study of mutagenicity and anti-mutagenicity of non-polarextracts in cooked local vegetable food recipes by Ames test

Journal : วารสารวิจัย มข. ( KKU Res J )
Volume : 15 | Issue : 11 | Pages : 1015-1022
10 ชื่อผลงาน : การประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในนมโรงเรียนจากอุตสาหกรรมการผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดเล็ก
Title : Exposure Assessment of pathogenic microbial from small scale

Journal : วารสารวิจัย มข. ( KKU Res J )
Volume : 15 | Issue : 1 | Pages : 57-66
11 Title : Control of the American Cockroach (Periplaneta americana L.) and German Cockroach (Blattella germanica L.) in Canteens with Hydramethylnon Gel Bait.
Journal : Research Journal of Biological Sciences.
Volume : 5 | Issue : 4 | Pages : 318-322
12 Title : Spore forming of Bacillus cereus in pasteurized school milk of small diary plant (Northeast of Thailand)
13 ชื่อผลงาน : การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ
Title : The study of antioxidant activity in cooking local food-vegetable extracted