ข้อมูลนักวิจัย สัญญารัตน์ มีสุวรรณ

สัญญารัตน์ มีสุวรรณ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - 1 - 1 - 2 1 1 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนสายตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563
Title : Labor Markets Opportunities and Challenges.of Thai-Chinese High Speed Rail Project in North Eastern region: A Case Study of Mahasarakham Universitys Students in Academic Year 2020

2 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 630102 )
ชื่อโครงการ : ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในผู้สูงอายุชาวไทย กรณีศึกษาผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Title : Digital Divide among Thai Elderly A Case Study of Elderly in Northeast Thailand

3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 620105 )
ชื่อโครงการ : บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและจีน
Title : The Roles of Governments in Supporting Online Health Information Access among Elderly A Comparative Study between Thailand and China

4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 610105 )
ชื่อโครงการ : นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในทะเลจีนตะวันออก ค.ศ.2016 – 2017 : นัยยะต่อประเทศไทย
Title : US Foreign policy in East China Sea from 2016 – 2017 : Implications for Thailand.

5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105043 )
ชื่อโครงการ : นโยบายต่างประเทศของจีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ : แนวโน้มและผลกระทบต่อประเทศไทย
Title : China’s Foreign Policy on East and South China Seas: Trends and Impacts on Thailand

6 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 590105 )
ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : การเข้าผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง?
Title : Political Participation among In-School Youth in Mahasarakham Province: Going beyond Participating in Election Process?

7 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 570105 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย: แนวทางการสร้างวัฒนธรรมพลเมือง?
Title : The Impact of Community Engagement on Democratic Development in Thailand: An Approach to Establish Civic Culture?