ข้อมูลนักวิจัย สุวรรณา แม่นปืน

สุวรรณา แม่นปืน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607001 )
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการนวดไทยและสมุนไพรไทยในชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่เรือนอิสาน (เรือนประยุกต์หลังใหญ่ ชั้น 2) และห้องประชุมใหญ่ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม