ข้อมูลนักวิจัย วิทยา จารุพูนผล

วิทยา จารุพูนผล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 1 - - - - 1 - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6107019 )
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาสถานที่วัฒนธรรมศูนย์รวมจิตวิญญาณในคณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607002 )
ชื่อโครงการ : โครงการประยุกต์งานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อใช้รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5508004 )
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดทำห้องละหมาดและพิธีละหมาดปฐมฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม