ข้อมูลนักวิจัย วีระชัย สายจันทา

วีระชัย สายจันทา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Parasitology, Molecular Systematics, Population Genetics

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 1 - - 4 1 1 1 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 11 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( 6105010 )
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Evaluation of biological resources and local Knowledge for conservation and utilization by communities in northeast, Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, ถวิล ชนะบุญ, สุทธิรา เซดลัค, ไพโรจน์ ประมวล, วรงค์ สุขเสวต
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพของทรัพยากรชีวิภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนไนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Evaluation of biological resources and local knowledge for conservation and utilization by communities in northeast, Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, ถวิล ชนะบุญ, สุทธิรา เซดลัค, ไพโรจน์ ประมวล, วรงค์ สุขเสวต
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 6003014 )
ชื่อโครงการ : ซิสเตอร์มาติกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงทับ สกุล Sternocero Eschscholtz
ผู้ร่วมโครงการ : อณิสณี แทนอาษา
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( 5905008 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของจิ้งโกร่ง (Brachytrupes portentosus Lichtenstein) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เครื่องหมายไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอ
5 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 5805016 )
ชื่อโครงการ : สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
6 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704065 )
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
7 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704064 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิด ปริมาณของนกที่ถูกนำมาปล่อยตามความเชื่อ และสัณฐานวิทยา โครงสร้างทางพันธุกรรมของนกกระติ๊ดขี้หมู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
8 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704063 )
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยา สัดส่วนสัมพันธ์ของลักษณะภายนอกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor (Daudin, 1802)) ในพื้นที่ลำน้ำโขงตอนล่าง
9 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 5711014 )
ชื่อโครงการ : โครงสร้างทางพันธุกรรมของกิ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) ในประเทศไทย
10 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : First Publication ( 5401025 )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพยาธิ Echinostoma revolutum และ Echinostoma recurvatum ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมาย ITS1
Title : Investigation of genetic variation of Echinostoma revolutum and Echinostoma recurvatum in Thailand inferred by ITS1 sequence

11 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ( 5305024 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini