ข้อมูลนักวิจัย วิไลลักษณ์ นาคศรี

วิไลลักษณ์ นาคศรี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 1 - 1 - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : A new primitive eucryptodiran turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of the Khorat Plateau, NE Thailand
Journal : Geological Magazine
Volume : 152 | Issue : 1 | Pages : 166-175
2 Title : A new species of Cuora (Testudines: Geoemydidae) from the Miocene of Thailand and its evolutionary significance
Journal : GEOLOGICAL MAGAZINE
Volume : 150 | Issue : 5 | Pages : 908-922
3 Title : Gavialis from the Pleistocene of Thailand and Its Relevance for Drainage Connections from India to Java
Journal : PLoS ONE
Volume : 7 | Issue : 9
4 Title : Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance
Journal : ANNALES DE PALEONTOLOGIE
Volume : 97 | Issue : 41702 | Pages : 113-131