ข้อมูลนักวิจัย อนุวัฒน์ วันทอง

อนุวัฒน์ วันทอง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 1 1 1 - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6206008 )
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจทรัพยากรฐานรากชุมชนบ้านป่าโพธิ์สำหรับวางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106014 )
ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการของเสียชุมชนกับการเกษตรและการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านป่าโพธิ์อย่างยั่งยืน
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านป่าโพธิ์ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการ(มุ่งเป้า) ( 6011002 )
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการของเสียปศุสัตว์ในชุมชน อบต. นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -