ข้อมูลนักวิจัย ประยูร วงศ์จันทรา

ประยูร วงศ์จันทรา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : สิ่งแวดล้อมศึกษา

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 1 1 1 1 1 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 7 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207014 )
ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 5
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6107012 )
ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 4
พื้นที่ดำเนินการ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007020 )
ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 3
พื้นที่ดำเนินการ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5907016 )
ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่นครั้งที่ 2
พื้นที่ดำเนินการ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส
5 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5807006 )
ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น
พื้นที่ดำเนินการ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707024 )
ชื่อโครงการ : โครงการบุญประเพณีเข้าพรรษากับการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ป่าสาธารณะโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607031 )
ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติคุณการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น
พื้นที่ดำเนินการ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนที่มีผู้รับรางวัล 15 แห่ง