ข้อมูลนักวิจัย สุชาติ กัญญาประสิทธิ์

สุชาติ กัญญาประสิทธิ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : กองแผนงาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - 2

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ทดสอบ
Title : ทดสอบ

2 ชื่อผลงาน : ทดสอบ สุชาติ
Title : end