ข้อมูลนักวิจัย ขนิษฐา สมตระกูล

ขนิษฐา สมตระกูล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7 2 4 4 1 - 3 1 - 2

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 24 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Khanitta Somtrakoon and Waraporn Chouychai. Potential of Salicylic Acid and Synthetic Surfactant on Anthracene and Fluoranthene Remediation by Impatiens balsamina. Walailak Journal of Science and Technology. 18(x): xx-xx, 2021.
Journal : Walailak Journal of Science and Technology
Volume : 18 | Issue : xx | Pages : xx
2 Title : Khanitta Somtrakoon Aphidech Sangdee and Waraporn Chouychai. Effect of Streptomyces sp. St1 on growth of and potential to stimulate anthracene removal by sunn hemp (Crotalaria juncea) grown in anthracene-contaminated soil. Songklanakarin Journal of Science and Technology. In Press.
Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : xx | Issue : xx | Pages : xx
3 Title : Khanitta Somtrakoon and Waraporn Chouychai. Effect of Triton X-100 and Tween 80 on removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and possibility of cadmium accumulation by Siam weed (Chromolaena odorata). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 41(6): 1413-1420, 2019.
Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : 41 | Issue : 6 | Pages : 1413-1420
4 Title : Khanitta Somtrakoon, Waraporn Chouychai and Hung Lee. Potential of butterfly pea (Clitoria ternatea) and yam bean (Pachyrhizus erosus) plants for phytoremediation of anthracene- and pyrene-contaminated soil. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 40(3): 725-731, 2018.
Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : 40 | Issue : 3 | Pages : 725-731
5 Title : Khanitta Somtrakoon and Waraporn Chouychai. Removal of phenanthrene from cadmium (II)-contaminated alkaline soil by carpet grass, Siam weed and winged bean. Journal of Environmental Biology. 38(5): 558-564, 2018.
Journal : Journal of Environmental Biology
Volume : 38 | Issue : 5 | Pages : 558-564
6 Title : Waraporn Chouychai, Theerarat Swangying, Khanitta Somtrakoon and Hung Lee. Growth and phytoremediation efficiency of winged bean in fluorene- and pyrene-contaminated soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 101(5): 631-636, 2018.
Journal : Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Volume : 101 | Issue : 5 | Pages : 631-636
7 Title : Waraporn Chouychai, Thidarat Paemsom, Chittra Pobsuwan, Khanitta Somtrakoon and Hung Lee. Effect of indole-3-acetic acid-producing bacteria on phytoremediation of soil contaminated with phenanthrene and anthracene by mungbean. EnvironmentAsia. 9(2): 128-133, 2016.
Journal : EnvironmentAsia
Volume : 9 | Issue : 2 | Pages : 128-133
8 Title : Combined phytotoxicity of fluorene, fluoranthrene or phenanthrene in anthracene-contaminated soil to crop seedling growth
Journal : Walailak Journal of Science and Technology
Volume : 12 | Issue : 3 | Pages : 251-258
9 ชื่อผลงาน : ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อความเป็นพิษของฟีแนนทรีนในข้าวโพดข้าวเหนียวและถั่วฝักยาว
Journal : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ( Journal of Agricultural Research and Extension )
Volume : 31 | Issue : 3 | Pages : 11-23
10 Title : Khanitta Somtrakoon, Champee Chaimuangkoon, Duanganong Phalaphol and Waraporn Chouychai. Combined phytotoxicity of fluorene, fluoranthrene, or phenanthrene in anthracene-contaminated soil to crop seedling growth. Walailak Journal of Science and Technology. 12(3): 251-258, 2015.
Journal : Walailak Journal of Science and Technology
Volume : 12 | Issue : 3 | Pages : 251-258
11 Title : Khanitta Somtrakoon, Waraporn Chouychai and Hung Lee. Removal of anthracene and fluoranthene by waxy corn, long bean and okra in lead-contaminated soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 95(3): 407-413, 2015.
Journal : Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Volume : 95 | Issue : 3 | Pages : 407-413
12 Title : Khanitta Somtrakoon, Waraporn Chouychai and Hung Lee. Comparing anthracene and fluorene degradation in anthracene and fluorene-contaminated soil by single and mixed plant cultivation. International Journal of Phytoremedaition. 16(4): 415-428, 2014.
Journal : International Journal of Phytoremediation
Volume : 16 | Issue : 4 | Pages : 415-428
13 Title : Khanitta Somtrakoon, Maleeya Kruatrachue and Hung Lee. Phytoremediation of endosulfan sulfate-contaminated soil by single and mixed plant cultivations. Water, Air, and Soil Pollution. 225(3): 1886, 2014.
Journal : Water, Air, and Soil Pollution
Volume : 225 | Issue : 3
14 Title : Khanitta Somtrakoon, Waraporn Chouychai and Hung Lee. Phytoremediation of anthracene- and fluoranthene-contaminated soil by Luffa acutangula. Maejo International Journal of Science and Technology. 8(3): 221-231, 2014.
Journal : Maejo International Journal of Science and Technology
Volume : 8 | Issue : 3 | Pages : 221-231
15 Title : Khanitta Somtrakoon, Maleeya Kruatrachue and Hung Lee. Phytoremediation of endosulfan sulfate-contaminated soil by single and mixed plant cultivations. Water, Air, and Soil Pollution. 225(3): 1886, 2014.
Journal : Water, Air, and Soil Pollution
Volume : 225 | Issue : 3 | Pages : 1886
16 Title : Khanitta Somtrakoon and Waraporn Chouychai. Phytotoxicity of single and combined polycyclic aromatic hydrocarbons toward economic crops. Russian Journal of Plant Physiology. 60(1): 139-148, 2013.
Journal : Russian Journal of Plant Physiology
Volume : 60 | Issue : 1 | Pages : 139-148
17 Title : Khanitta Somtrakoon and Maleeya Kruatrachue. Effect of alpha-napthalene acetic acid and thidiazuron on seedling of economic crops grown in endosulfan sulfate-spiked sand. Journal of Environmental Biology. 35(6): 1021-1030, 2014.
Journal : Journal of Environmental Biology
Volume : 35 | Issue : 6 | Pages : 1021-1030
18 Title : Khanitta Somtrakoon and Sununta Pratumma. Phytotoxicity of heptachlor and endosulfan-sulfate contaminants in soils to economic crops. Journal of Environmental Biology. 33(6): 1097-1101, 2012.
Journal : Journal of Environmental Biology
Volume : 33 | Issue : 6 | Pages : 1097-1101
19 ชื่อผลงาน : ความเป็นพิษร่วมกันของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตและเฮปตาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของพืชชนิดต่างๆ.
Title : Combine Phytotoxicity of Endosulfan-Sulfate and Heptachlor on Seedling Growth of Various Crops

Journal : วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ( RMUTP Research Journal )
Volume : 6 | Issue : 2 | Pages : 64-76
20 ชื่อผลงาน : ความเป็นพิษร่วมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในดินที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว
Title : Co-Phytotoxicity of Fluorene and Fluoranthene in Phenanthrene and Anthracene Contaminated Soil to Seedling Growth of Poaceae and Leguminosiae Plant

Journal : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ( Journal of Agricultural Research and Extension )
Volume : 29 | Issue : 1 | Pages : 1-8
21 ชื่อผลงาน : ความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า
Title : Phytotoxicity of Fluoranthene and Phenanthrene Contaminants in Soil on Crop Seedling Growth

Journal : วารสาร มทร. อีสาน. ( RMUTI Journal )
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 19-26
22 ชื่อผลงาน : ผลของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว.
Title : Effect of Fluorene and Fluoranthene on Germination and Seedling Growth of Longbean and Mungbean

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Science Journal Ubon Ratchathani University )
Volume : 13 | Issue : 4 | Pages : 59-66
23 ชื่อผลงาน : ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
Title : Combine Toxicity of Anthracene and Phenanthrene in Fluorene – Fluoranthene Contaminated Soil on Seedling Growth of

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Science Journal Ubon Ratchathani University )
Volume : 1 | Issue : พิเศษ | Pages : 31-42
24 Title : The transnational retail trade: Model of management for thai Isan community retail trade development
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 10 | Issue : 3 | Pages : 403-410