ข้อมูลนักวิจัย พงษ์พิพัฒน์ สายทอง

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ( 5509005 )
ชื่อโครงการ : โครงการสารคดีเชิงอนุลักษณ์สถาปัตยกรรมสิมอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น
2 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5307005 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ การแสดงหนังประโมทัยในจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -