ข้อมูลนักวิจัย วัสกา ศิริอังคาวุธ

วัสกา ศิริอังคาวุธ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 1 - - 2 - 1 3 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำมะนาวเทียมสำหรับปรุงอาหารด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
Title : Determination of cadmium and lead contaminants in artificial lime juice for cooking by flame atomic absorption spectrometry

ผู้ร่วมโครงการ : อารยา ตาพล, นิตยา หวังผล
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( 6105033 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คาร์บาริลโดยใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสที่สกัดจากเปลือกต้นยางพาราเหลือทิ้งควบคู่กับการสกัดระดับจุลภาคด้วยตัวทำละลายของเหลวแบบกระจาย
Title : Investigation and development of the detection method for the determination of carbaryl employing peroxidase enzyme extracts from waste rubber tree bark coupled with dispersive liquid–liquid microextraction

ผู้ร่วมโครงการ : เกรียงไกร พลหงษ์, สำอางค์ ศุภฤกษ์
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบสะอาดสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางจนิดโดยใช้คัลเลอริเมตรีระดับจุลภาคและรีเอเจนต์ธรรมชาติที่สกัดจากพืช
4 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( 6005034 )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นเมืองด้วยสทริปปิงโวลแทมเมตรี
5 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 5805029 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.)
Title : Development of green analytical methodology for some metals analysis employing sequential injection spectrophotometry with natural reagent extracted from heartwood of Ceasalpinia Sappan Linn.

ผู้ร่วมโครงการ : เกรียงไกร พลหงษ์, ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
6 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5805029 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.)
7 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5501010 )
ชื่อโครงการ : การหาปริมาณอลูมิเนียมในเครื่องดื่มบรรจุขวดและกระป๋องด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรีโดยใช้อีริโอโครมไซยานินอาร์
8 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ( 5401013 )
ชื่อโครงการ : การตรวจวัดซีลีเนียม(IV)ในยีสเสริมซีลีเนียมด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรีโดยใช้โอฟีนีลีนไดเอมีนเป็นรีเอเจนต์
Title : Determination of selenium (IV) in selenium-enriched yeast by spectrophotometry using o-phynylenediamine as reagent