ข้อมูลนักวิจัย ประสงค์ สายหงษ์

ประสงค์ สายหงษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : การศึกษาพิเศษ การสอนเด็กปฐมวัย การพัฒนาครู การเล่านิทาน การช่วยเหลือเด็กพิเศษในระยะแรกเริ่ม Early Intervention, Early Childhood Special Education, Storytelling

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - 1 1 1 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207015 )
ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตภาพนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6107014 )
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสานสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 3
พื้นที่ดำเนินการ : 1.รร.อนุบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2.รร.เมืองวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 3.รร.บ้านหนองหว้าโนนทอง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 4.รร.บ้านท่าประทายโนนตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5.รร.บ้านหันเชียงเหียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007014 )
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
พื้นที่ดำเนินการ : 1.รร.อนุบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2.รร.เมืองวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 3.รร.บ้านห้วยทราย ต.โนนราศี อ.เมือง จ.มหาสารคาม 4.รร.บ้านโขงกุดหวาย บ้านประทายโนนสูง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5.รร.เชียงเหียน อ.เมือง จ.มหสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5907007 )
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี อ.เมือง /โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม