ข้อมูลนักวิจัย กันตา วิลาชัย

กันตา วิลาชัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : 4
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 1 1 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207007 )
ชื่อโครงการ : โครงการสานทุนวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 4: แหล่งเรียนรู้การจัดการทุนทางวัฒนธรรมสิมและฮูปแต้ม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6107017 )
ชื่อโครงการ : โครงการสานทุนวัฒนธรรม ฮูปแต้ม สารคามนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 3
พื้นที่ดำเนินการ : 1.วัดโพธาราม บ.ดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 2.วัดป่าเลไลย์ บ.หนองพอก ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหสารคาม 3.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007012 )
ชื่อโครงการ : โครงการสานทุนวัฒนธรรมฮูปแต้มสารคาม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2
พื้นที่ดำเนินการ : 1.วัดโพะาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 2.วัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 3.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม