ข้อมูลนักวิจัย วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์

วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
9 2 5 8 - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 24 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : “Integration of Septic Tank Effluent Pump (STEP) System with Community Waste Treatment System: A Case of Canal Community in Bangkok”
Journal : The 86th Annual Water Environment Federation Technical Exposition and Conference, Chicago, USA, Oct 7-9, 2013
2 Title : Efficiency and Optimization of Binding Materials for Biomass Fuel Briquette containing Fat, Oil and Grease (FOG) Residue and Rice Straws
Journal : The 2nd EnvironmetAsia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change”, Chonburi, Thailand, May 15-17, 2013.
3 Title : Campus Bicycles Route Design and Changes in Students’ Traveling Behavior
Journal : Global Journal on Advances in Pure and Applied Sciences
| Issue : 1
4 Title : Interior Thermal Response within Building Envelope Designed from Concrete Blocks Containing Waste Materials
Journal : Global Journal on Advances in Pure and Applied Sciences
| Issue : 1
5 Title : The Energy Conservation Properties of Lightweight Concrete with Reusable Industrial Waste Content as an Insulator
Journal : In proceedings of 7th International Conference on Design Principles and Practices, Chiba University, Chiba, 6-8 March, 2013
6 Title : Design features determining occupants perception and behavior towards living comfort and energy consumption
Journal : Proceedings of International Conference of Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8-10 August 2013, Chiangmai, Thailand
7 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน
Journal : มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 ( )
8 ชื่อผลงาน : คุณสมบัติความเป็นฉนวนความร้อนของคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมรองเท้า
Journal : มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 ( )
9 Title : Household Recycling Behaviors and Atitudes towards Waste Bank Project: Mahasarakham Municipality
Journal : Journal of ASEAN Behavioural Studies
Volume : 2 | Issue : 6 | Pages : 35-47
10 Title : Heavy Metal Contamination in Surface Dust: A Case in Mahasarakham Municipality.
Journal : Procedia Social and Behavioral Sciences-Elsevier
| Issue : 50 | Pages : 280-293
11 Title : Contextual Factors Influencing Household Recycling Behaviours: A Case of Waste Bank Project in Mahasarakham.
Journal : Procedia Social and Behavioral Sciences-Elsevier
| Issue : 36 | Pages : 688-697
12 Title : Effects of Green Open Space on Social Health and Behavior of Urban Residents: A Case Study of Communities in Bangkok
Journal : Procedia Social and Behavioral Sciences-Elsevier
| Issue : 35 | Pages : 449-455
13 Title : Public Toilet Design Criteria for Users with Walking Disability in Conjunction with Universal Design Paradigm
Journal : The Sixth International Conference on Design Principles and Practices
14 Title : Students’ Behavior towards Energy Conservation and Modes of Transportation: A Case Study in Mahasarakham University
Journal : Procedia Social and Behavioral Sciences-Elsevier
| Issue : 35 | Pages : 764-771
15 Title : Socio-Economic Criteria for Appropriate Wastewater Treatment Systems: Cases of Municipality Wastewater Treatment Plants in Thailand.
Journal : The 84th Annual Water Environment Federation Technical Exposition and Conference
16 Title : Willingness to Pay for Community Wastewater Service: Case Studies of Low-Income Settlement in Suburban Bangkok
Journal : In Proceedings of the 5th IWA Young Water Professionals Conference
17 Title : A critical analysis of economic factors for diverse wastewater treatment processes: Case studies in Thailand
Journal : Sustainable Environment Research
Volume : 20 | Issue : 4 | Pages : 263-268
18 Title : Appropriate wastewater treatment systems for developing countries: Criteria and indictor assessment in Thailand
Journal : Water Science and Technology
Volume : 59 | Issue : 9 | Pages : 1873-1884
19 Title : Integrated approach to urban environmental research in developing countries: A case of solid waste management in Bangkok
Journal : In Proceedings of the 10th Asian Urbanization Conference
20 Title : Negative side-effect of garbage privatization: A case of solid waste policy and management in Bangkok
Journal : Proceedings of the ASCE International Perspective on Environmental and Water Resources, Thailand, January 5-7, 2009
21 Title : The impact of solid waste recycling process on the livelihood of urban informal economy: a case study in Bangkok
Journal : Waste-The Social Context
| Pages : X1-X12
22 Title : Multi- Criteria Decision Analysis for Wastewater Technology Selection in Developing Countries: Scenarios for Decentralized Systems in Thailand
Journal : Proceedings of the 83rd Annual Water Environment Federation Technical Exposition and Conference
23 Title : The potentiality of applying informal recycling approach in the urban solid waste management: a case study of Onnooch disposal facility
Journal : In Proceedings of the International Conference on Waste Engineering and Management
24 Title : Factors Determining Community Support Leading to the Success of Communal Self-Managed Wastewater Treatment System: A Case Study of Low-Income Communities inBangkok
Journal : Proceedings of the 79th Annual Water Environment Federation Technical Exposition and Conference
| Pages : 6493