ข้อมูลนักวิจัย วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์

วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Environmental Technology, Renewable Energy, Biomass Technology, Environmental Management

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 2 1 - 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน กฟผ. ( - )
ชื่อโครงการ : การประเมินความสัมพันธ์ การรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน
Title : Public relation and perception of people on the replacement of Namphong Power Plant

2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( 2561 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของความเค็มในดินต่อผลผลิตชีวมวลและคุณสมบัติทางพลังงานของหญ้าหลายฤดู
Title : Impact of Soil Salinity on the Biomass Yield and Energy Properties of Perennial Grass

3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : การกระจายเชิงพื้นที่ของเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองและศักยภาพในการใช้ผลิตพลังงานทดแทน : กรณีศึกษาชีวมวลจากวัสดุเหลบือทิ้งทางการเกษตรภายในจังหวัดมหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงทนและคุณสมบัติด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแข็งจากหญ้าเนเปียร์