ข้อมูลนักวิจัย สุรเวช สุธีธร

สุรเวช สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 2 - 2 1 - - 3

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 11 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
2 Title : Spinosaurid teeth from the Lower Cretaceous of Ko Kut, easternThailand
Journal : Annales de Paléontologie
3 Title : Phu Din Daeng, a new Early Cretaceous vertebrate locality on theKhorat Plateau, NE Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
4 Title : New Vertebrate Fossil Site from the Early Cretaceous Sao Khua Formation, Sakon Nakhon Province, Northeastern Thailand
Journal : Open Journal of Geology,
Volume : 9 | Pages : 619-622
5 Title : Strontium isotopes and the long-term residency of thalattosuchians in the freshwater environment
Journal : PALEOBIOLOGY
Volume : 42 | Issue : 1 | Pages : 143-156
6 Title : A new primitive eucryptodiran turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of the Khorat Plateau, NE Thailand
Journal : Geological Magazine
Volume : 152 | Issue : 1 | Pages : 166-175
7 Title : Early Cretaceous vertebrates from the Xinlong Formation of Guangxi (southern China): a review
Journal : Geological Magazine
Volume : 153 | Issue : 1 | Pages : 143-159
8 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 3

Journal : ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA
Volume : 58 | Issue : 3 | Pages : 459-469
9 Title : First evidence of a mamenchisaurid dinosaur from the Upper Jurassic-Lower Cretaceous Phu Kradung Formation of Thailand
Journal : Acta Palaeontologica Polonica
Volume : 58 | Issue : 3 | Pages : 459-469
10 Title : Early Cretaceous dinosaur remains from Baudour (Belgium)
Journal : Bernissart Dinosaurs and Early Cretaceous Terrestrial Ecosystems
| Pages : 147-154
11 Title : A new skeleton of Phuwiangosaurus sirindhornae (Dinosauria, Sauropoda) from NE Thailand
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 315 | Pages : 189-215