ข้อมูลนักวิจัย วิลาวัณย์ พร้อมพรม

วิลาวัณย์ พร้อมพรม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : พืชสมุนไพร, สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ (เน้นวัยหมดดประจำเดือน) และระบบต่อมไร้ท่อ (เน้นโรคเบาหวาน)

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 - - - 3 - 3 5 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : A new species of Dischidia (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from North-eastern Thailand
2 Title : New subspecies of Ardisia crenata (Primulaceae) from Thailand.
Journal : Taiwania
Volume : 62 | Issue : 2 | Pages : 116-120
3 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae), a new species from Thailand.
Journal : Phytokeys
Volume : 100 | Pages : 149-156
4 Title : New species of Bauhinia (Cercidoideae: Leguminosae) from Thailand.
Journal : Phytotaxa
Volume : 358 | Issue : 1 | Pages : 043-047
5 Title : Lectotypification in Ardisia alata H.R. Fletcher (Primulaceae).
Journal : Bangladesh J Plant Taxon.
Volume : 25 | Issue : 2 | Pages : 295-297.
6 Title : Estrogenic effects of Euphaorbia hirta L. Extract in Ovariectomized rats.
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 3 | Pages : 435-438.
7 Title : Lectotypification of the name Ardisia stipitata Fletcher (Primulaceae)
Journal : New Zealand ( Phytotaxa )
Volume : 314 | Issue : 2 | Pages : 294-296
8 Title : GC-MS Analysis and Antioxidant Activity of Bauhinia nakhonphanamensis leaf Ethanolic Extract
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 9 | Issue : 5 | Pages : 663-667
9 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบหิ่งเม่นและผลต่อมดลูกและไขมันในซีรั่มของหนูตัดรังไข่
Title : Phytochemical Constituents of Crotalaria pallida Ait. Leaf Extract and Effects on Uterus and Serum Lipid Profiles of Ovariectomized Rats

Journal : วารสารวิจัย มสด ( SDU Research Journal )
Volume : 10 | Issue : 2 | Pages : 1-14
10 Title : New subspecies of Ardisia crenata (Primulaceae) from Thailand
Journal : Taiwan ( Taiwania )
Volume : 62 | Issue : 2 | Pages : 116-120
11 ชื่อผลงาน : การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้บริเวณป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านจาน เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Title : Study of Plant Community and Utilization in the Ban Chan Public Cemetery Forest at Thung Kula Subdistrict Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province

12 ชื่อผลงาน : ผลของสารสกัดจากรากมะก่องข้าว และรากขี้อ้น ต่อไขมันในซีรั่มของหนูตัดรังไข่
Title : Effects of Abutilon indicum (L.) Sweet and Pavonia rigida (Wall.ex Mast) Hochr. Root Extracts on Serum Lipid Profies of Ovariectomized Rats

13 Title : New Medicinal Plant Variety of Trichosanthes tricuspidata Lour. (Cucurbitaceae) from Northeastern Thailand
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 29-32