ข้อมูลนักวิจัย ละออศรี เสนาะเมือง

ละออศรี เสนาะเมือง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 3 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406004 )
ชื่อโครงการ : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากเห็ดของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406005 )
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชากรสู่ชุมชนบ้านห้วยซัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406042 )
ชื่อโครงการ : โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554
พื้นที่ดำเนินการ : -