ข้อมูลนักวิจัย พนัส โพธิบัติ

พนัส โพธิบัติ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ดร.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - 1 2 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนสามเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมบ้านนาเมือง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title : Conservation and cultural heritage The third month to develop cultural tourism Bannamueang Nakha Wapepatum Mahasarakham province.

Journal : การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2560 ( - )
2 ชื่อผลงาน : รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
Title : Participation of local government organizations in promoting community cultural activities Mahasarakham province.

3 ชื่อผลงาน : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : การจัดเก็บชุดความรู้ภูมิปัญญาสำหรับชุมชน บ้านนาเมือง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title : Developing Cultural Learning Resources: Storing Knowledge Kits for Communities Bannamueang Nakha Wapepatum mahasarakham province.