ข้อมูลนักวิจัย วีณา วีสเพ็ญ

วีณา วีสเพ็ญ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
9 - - - - 1 - 1 - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 12 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6408004 )
ชื่อโครงการ : โครงการ สำรวจและอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานภาคอีสาน อัตลักษณ์และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
พื้นที่ดำเนินการ : วัดท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม วัดทุ่งศรีวิไล ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี วัดหนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6208013 )
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน “ธุงผะเหวดอีสาน”
พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส/ชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6008004 )
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ศิลปะการแทงหยวก : ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย"
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ดำเนินการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์อักษรโบราณอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : -
6 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการจัดอบรมอักษรโบราณอีสาน : โครงการอักษรธรรมอีสานสำหรับนิสิต
พื้นที่ดำเนินการ : -
7 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการจัดอบรมอักษรโบราณอีสาน : โครงการอบรมอักษรขอมไทยสำหรับพระสงฆ์
พื้นที่ดำเนินการ : -
8 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการจัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่ดำเนินการ : -
9 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการสำรวจเอกสารใบลานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
พื้นที่ดำเนินการ : -
10 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการจัดพิมพ์หนังสือและแผ่นพับเผยแพร่
พื้นที่ดำเนินการ : -
11 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการสร้างฐานข้อมูล GIS เกี่ยวกับวัดและคัมภีร์ใบลานในจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
12 ปีงบประมาณ : 2550 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ดำเนินการ : -