ข้อมูลนักวิจัย วราวุธ สุธีธร

วราวุธ สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
13 7 2 3 2 - - 3 1 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 31 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
2 Title : Spinosaurid teeth from the Lower Cretaceous of Ko Kut, easternThailand
Journal : Annales de Paléontologie
3 Title : An Eocene tomistomine from peninsular Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
4 Title : Phu Din Daeng, a new Early Cretaceous vertebrate locality on theKhorat Plateau, NE Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
5 Title : Preliminary investigation of seasonal patterns recorded in the oxygen isotope compositions of theropod dinosaur tooth enamel
Journal : Palaios
Volume : 31 | Issue : 1 | Pages : 10-19
6 Title : Strontium isotopes and the long-term residency of thalattosuchians in the freshwater environment
Journal : PALEOBIOLOGY
Volume : 42 | Issue : 1 | Pages : 143-156
7 Title : A new primitive eucryptodiran turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of the Khorat Plateau, NE Thailand
Journal : Geological Magazine
Volume : 152 | Issue : 1 | Pages : 166-175
8 Title : Evidence of egg diversity in squamate evolution from cretaceous anguimorph embryos
Journal : PLoS ONE
Volume : 10 | Issue : 7
9 Title : Early Cretaceous vertebrates from the Xinlong Formation of Guangxi (southern China): a review
Journal : Geological Magazine
Volume : 153 | Issue : 1 | Pages : 143-159
10 Title : Environment and ecology of East Asian dinosaurs during the Early Cretaceous inferred from stable oxygen and carbon isotopes in apatite
Journal : Journal of Asian Earth Sciences
Volume : 98 | Pages : 358-370
11 Title : A new species of the ginglymodian fish Isanichthys from the Late Jurassic Phu Kradung Formation, northeastern Thailand.
Journal : Acta Palaeontologica Polonica
Volume : 59 | Issue : 2 | Pages : 313-331
12 Title : Shark faunas from the Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
Journal : Palaontologische Zeitschrift
| Pages : 1-20
13 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 3

Journal : ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA
Volume : 58 | Issue : 3 | Pages : 459-469
14 Title : A new species of Cuora (Testudines: Geoemydidae) from the Miocene of Thailand and its evolutionary significance
Journal : GEOLOGICAL MAGAZINE
Volume : 150 | Issue : 5 | Pages : 908-922
15 Title : A large pholidosaurid in the Phu Kradung Formation of north-eastern Thailand
Journal : Palaeontology
Volume : 57 | Issue : 4 | Pages : 757-769
16 Title : First evidence of a mamenchisaurid dinosaur from the Upper Jurassic-Lower Cretaceous Phu Kradung Formation of Thailand
Journal : Acta Palaeontologica Polonica
Volume : 58 | Issue : 3 | Pages : 459-469
17 Title : Upper Permian (Late Changhsingian) marine strata in Nan Province, northern Thailand
Journal : Journal of Asian Earth Sciences
Volume : 76 | Pages : 115-119
18 Title : Osteology and relationships of Thaiichthys no.gen.: a ginglymodi from the Late Jurassic-Early Cretaceous of Thailand.
Journal : Palaeontology
Volume : 56 | Issue : 1 | Pages : 183-208
19 Title : Atoposaurid crocodyliforms from the Khorat Group of Thailand: First record of Theriosuchus from Southeast Asia
Journal : Palaontologische Zeitschrift
Volume : 85 | Issue : 1 | Pages : 37-47
20 Title : Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance
Journal : ANNALES DE PALEONTOLOGIE
Volume : 97 | Issue : 41702 | Pages : 113-131
21 Title : A new iguanodontian dinosaur from the Khok Kruat Formation (Early Cretaceous, Aptian) of northeastern Thailand
Journal : Annales de Paleontologie
Volume : 97 | Issue : 41641 | Pages : 51-62
22 Title : Khoratosuchus jintasakuli gen. et sp. nov., an advanced neosuchian crocodyliform from the Early Cretaceous (Aptian-Albian) of NE Thailand
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 315 | Pages : 175-187
23 Title : Morphometric and taphonomic study of a ray-finned fish assemblage (Lepidotes buddhabutrensis, Semionotidae) from the Late Jurassic-earliest Cretaceous of NE Thailand
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 315 | Pages : 115-124
24 Title : A new elasmobranch fauna from the Middle Jurassic of southern Thailand
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 315 | Pages : 97-113
25 Title : A new skeleton of Phuwiangosaurus sirindhornae (Dinosauria, Sauropoda) from NE Thailand
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 315 | Pages : 189-215
26 Title : Hybodont sharks from the lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Thailand, and hybodont diversity during the Early Cretaceous
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 295 | Pages : 93-107
27 Title : A new hybodont shark assemblage from the Lower Cretaceous of Thailand
Journal : Historical Biology
Volume : 18 | Issue : 1 | Pages : 21-31
28 Title : A new fish locality from the Continental Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
Journal : Revue de Paleobiologie
Volume : 23 | Issue : SPECIAL NO. 9 | Pages : 161-167
29 Title : Stratigraphical and palaeobiogeographical significance of fossil wood from the Mesozoic Khorat Group of Thailand
Journal : Geological Magazine
Volume : 141 | Issue : 3 | Pages : 319-328
30 Title : Adaptive radiation in sauropod dinosaurs: bone histology indicates rapid evolution of giant body size through acceleration
Journal : Organisms Diversity & Evolution
Volume : 4 | Issue : 3 | Pages : 165–173
31 Title : The first giant dinosaurs: A large sauropod from the Late Triassic of Thailand [Les premiers dinosaures géants : Un grand sauropode du Trias de Thälande]
Journal : Comptes Rendus - Palevol
Volume : 1 | Issue : 2 | Pages : 103-109