ข้อมูลนักวิจัย วราวุธ สุธีธร

วราวุธ สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 1 2 - 1 - - 2 2

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 10 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( PRC001/2563 )
ชื่อโครงการ : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโสอิกของประเทศไทย
Title : Biodiversity and Palaeonenvironment of Mesozoic vertebrate fossil in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : พลอยพรรณ จิตราช, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut, สุรเวช สุธีธร, พลาเดช ศรีสุข
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 9
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 9

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, สุรเวช สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในมหายุคมีโซโซอิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Title : Diversity of the Mesozoic Vertebrate fossil, North-Eastern Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, Haiyan Tong, สุรเวช สุธีธร, Eric C.N. Buffetaut
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 8
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 8

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, สุรเวช สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน หุบเขาไดโนเสาร์แห่งบ้านดินจี่
Title : research and community Center of Ban Din Chi on the topic of

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, สุรเวช สุธีธร, พลอยพรรณ จิตราช, สิริภา พงษ์แสงทอง, ศิตะ มานิตกุล, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์, ภณิฑดา ศรีคำภา
6 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 5805012 )
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการสแกนสามมิติ (Three dimensional scan): กระดูกและรอยตีน
7 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ( 5605001 )
ชื่อโครงการ : สัตว์มีกระดูกสันหลังยุคไทรแอสสิก และความสาคัญ ทางบรรพชีวภูมิศาสตร์ของซากดึกดำบรรพ์
Title : Triassic Vertebrates and their Palaeogeographical Significance

8 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ( 5605001 )
ชื่อโครงการ : สัตว์มีกระดูกสันหลังยุคไทรแอสสิกและความสำคัญทางบรรพชีวภูมิศาสตร์ของซากดึกดำบรรพ์
9 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5509002 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลังจากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมโครงการ : Haiyan Tong, สุรเวช สุธีธร
10 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ( 5408004 )
ชื่อโครงการ : ไดโนเสาร์ยุคไทรแอสสิกในประเทศไทย