ข้อมูลนักวิจัย ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์

ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 1 - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ( 5509003 )
ชื่อโครงการ : โครงการตะวันสังคีต (Tawan-Sangkeet)
พื้นที่ดำเนินการ : ลานวัฒนธรรม / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.