ข้อมูลนักวิจัย อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

อุฤทธิ์ เจริญอินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Crystal Growth, Thermoelectric Materials

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207012 )
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำเทียนหอมสมุนไพรผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -