ข้อมูลนักวิจัย ณฐพล ภูมิพันธุ์

ณฐพล ภูมิพันธุ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สัตวแพทย์สาธารณสุข
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Zoonotic diseases, Veterinary Preventive Medicine, Veterinary Public Health

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 4 - - - 1 3 1 3 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 12 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Staphylococcus argenteus: An emerging subclinical bovine mastitis pathogen in Thailand
Journal : VETERINARY WORLD
Volume : 12 | Issue : 12 | Pages : 1940-1944
2 Title : Detection of antimicrobial resistance genes of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Escherichia coli isolated from the water supply of smallholder dairy farms in Saraburi and Maha Sarakham, Thailand
Journal : International Journal of One Health
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 1-5
3 Title : Antimicrobial activity of marigold (Tagetes erecta), mulberry (Morus indica), and red shallot (Allium ascalonicum) extracts against Streptococcus agalactiae
Journal : International Journal of One Health
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 56-60
4 Title : Staphylococcus spp. associated with subclinical bovine mastitis in central and northeast provinces of Thailand
Journal : PeerJ
Volume : e6587. | Issue : e6587 | Pages : e6587
5 Title : Cryptosporidiosis: A zoonotic disease concern
Journal : Veterinary World
| Pages : 681-686
6 Title : Vibrio parahaemolyticus: a seafood-borne pathogen
Journal : วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ( The journal of tropical medicine and parasitology )
Volume : 40 | Issue : 2 | Pages : 50-62
7 Title : Staphylococcus argenteus from rabbits in Thailand
Journal : MICROBIOLOGY OPEN
Volume : e665 | Issue : e665 | Pages : e665
8 Title : Detection and drug resistance profile of Escherichia coli from subclinical mastitis cows and water supply in dairy farms in Saraburi Province, Thailand
Journal : PeerJ
| Issue : 5:e3431
9 ชื่อผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพดินเหนียวในประเทศไทยและสารดูดซับในเชิงพาณิชย์ในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 ในหลอดทดลอง
Title : An In Vitro Comparative Study of Aflatoxin B1 Adsorption by Thai Clay and Commercial Toxin Binders

Journal : เวชชสารสัตวแพทย์ ( The Thai Journal of Veterinary Medicine )
Volume : 43 | Issue : 4 | Pages : 491-495
10 Title : Spatial analysis of hepatitis virus infection of yellow long-tailed Macaque (Macaca fascicularis) in Kosumpee forest park , Maha Sarakham province
Journal : International Conference on healthGIS 2013
| Pages : 64-67
11 Title : Effect of Dengue Virus Infection of Long-Tailed Macaque (Macaca Fascicularis) in Kosumpee Forest Park, Maha Sarakham Province
Journal : International Symposium on
Volume : 10 | Pages : 162-166
12 ชื่อผลงาน : การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิของลิงแสมใน วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม
Title : Study the prevalence of parasitic infection of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) in Kosumpee forest park, Maha Sarakham province.

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 ( - )
| Pages : 518-523