ข้อมูลนักวิจัย สมสมัย บุญทศ

สมสมัย บุญทศ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - 1 - - - 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การกำหนดสมรรถนะเฉพาะ สายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The development of Functional Competencies of Quality Assurance Officers in Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : กัมปนาท อาชา
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์ตามหลักการของ SIPOC Model
Title : Development of achievement indicator for quality assurance based on SIPOC analysis

3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 5701001 )
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553-2555 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม