ข้อมูลนักวิจัย Gordon Richard

Gordon Richard


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 1 - - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Comparative Double Blind Clinical Trial Study of Side Effects of Areca catechu L., TTHF, and Mebendazole, in Treatment of Human Mixed Worm Infection
Journal : Research Journal of Medical Sciences
Volume : 6 | Issue : 3 | Pages : 124-128