ข้อมูลนักวิจัย Gordon Richard

Gordon Richard


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -