ข้อมูลนักวิจัย วชิร ชนะบุตร

วชิร ชนะบุตร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : Community Medicine
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Community Medicine, Epidemiology, Clinical Research

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - 1 - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6208011 )
ชื่อโครงการ : โครงการรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวนวัตวิถีแบบโฮม สเตย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาโรคปวดเข่าโดยการใช้โคลนบำบัด (Mud Therapy) ชุมชนหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007011 )
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับการส่อนขวัญที่มีผลต่อสุขภาวะจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วยหลังเกิดอุบัติเหตุ เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : เทศบาลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม