ข้อมูลนักวิจัย วิภาวี ไทเมืองพล

วิภาวี ไทเมืองพล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 1 2 1 1 1 - - - 1

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 8 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6406003 )
ชื่อโครงการ : โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบด้วยจุลินทรีย์ พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยี iot.
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006008 )
ชื่อโครงการ : โครงการการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบตามหลักปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรอำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 2
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5906035 )
ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบตามหลักปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806040 )
ชื่อโครงการ : โครงการขยายช่องทางการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำโดยการจัดตั้งตลาดซื้อขายพันธืสัตว์น้ำของชุมชนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706023 )
ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านยางน้อยหมู่ที่ 1 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
6 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706068 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ บ้านมะโม ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านมะโม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606007 )
ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะพันธ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
8 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5506027 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอโกสุมพิสัย จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โกสุมพิสัย จำกัด บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ครัวเรือน